Algemene Verkoopvoorwaarden Rolan Keukens b.v.

Versie: 11-03-2024 – heden

 

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

             Leverancier: Rolan Keukens b.v.

             Afnemer: Consument en/of klant van de leverancier

             Partijen: Leverancier en de afnemer tezamen.

 1. Algemene voorwaarden waarnaar door de Afnemer wordt verwezen, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Rolan Keukens aan de Afnemer zijn overeengekomen.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rolan Keukens te sluiten overeenkomsten, alsmede op haar aanbiedingen, ook ingeval de overeenkomst mondeling, per email, via webshop of schriftelijk tot stand komt.
 4. Zowel afnemer als Rolan Keukens houden zich voor, tijdens en na het bereiken van overeenstemming, afzijdig van negatieve uitingen tegenover derde personen, sociale media en internet. Schending hiervan geeft voor alle partijen recht op compensatie.

 

Artikel 2. Offertes, orders, prijzen en overeenkomsten

 1. De in offertes, prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgave zijn een indicatie en voor Rolan Keukens niet bindend. Aan eventuele berekeningen, van de plattegrond van de woning, kunnen geen rechten worden ontleend. De afnemer dient dit altijd zelf te controleren na ontvangst van de offerte en order.
 2. De monsterborden, proefplankjes, modellen, afbeeldingen en beschrijvingen van zaken geven een algemene aanduiding van de producten en zijn niet bindend. Hout is een natuurproduct en kleur, vorm en tekening zijn ontstaan door natuurlijke omstandigheden en zullen daarom per definitie variëren.
 3. Op de website genoemde prijzen, instructies of aanbevelingen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 4. De door Rolan Keukens uitgebrachte offerte is vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Rolan Keukens is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 5. Orders dienen schriftelijk te worden geplaatst. Waarna zij, indien Rolan Keukens met de order akkoord gaat, door Rolan Keukens worden bevestigd.
 6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Rolan Keukens passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Rolan Keukens daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 7. De door Rolan Keukens gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief vervoer, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 8. Mocht een product niet leverbaar zijn, dan heeft Rolan Keukens het recht een vervangend alternatief te leveren of de bestelling te annuleren. De afnemer heeft het recht het alternatief te weigeren waarnaar de order geannuleerd zal worden.
 9. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen in een gesloten overeenkomst kunnen partijen binden.
 10. Wanneer wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de overeenkomst schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 11. Indien meer dan één natuurlijk en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt of zich al zodanig gedraagt, dan zijn alle rechtspersonen jegens Rolan Keukens hoofdelijk aansprakelijk.
 12. Rolan Keukens heeft het recht haar rechten, bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst, alsmede de eigendom van de betreffende zaken aan derden over te dragen. Rolan Keukens schriftelijke toestemming van Rolan Keukens mag afnemer zijn rechten en verplichtingen jegens Rolan Keukens niet aan derden overdragen.
 13. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, geschieden leveringen op grond van de gesloten overeenkomst niet op basis van exclusiviteit.

 

Artikel 3. Omschrijving kwaliteit en reclame

 1. Rolan Keukens zal de afnemer de zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de (gewijzigde) orderbevestiging omschreven, zoals door Rolan Keukens geaccepteerd.
 2. Houtproducten zijn natuurproducten. Natuurlijke afwijkingen in kleur, structuur en dergelijke zijn daarom onvermijdbaar. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte en/of technische niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, kleur, finish, maat en gewicht zijn toegestaan. Dergelijke afwijkingen verplichten Rolan Keukens ook niet tot vervangen, of schadevergoedingen en zij geven de afnemer niet het recht om de ontvangst of betaling van het geleverde te weigeren. Onderlinge kleurafwijkingen van een leverantie zijn toegestaan.
 3. Rolan Keukens staat er uitsluitend voor in, dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing is voorzien. Rolan Keukens is bij de geleverde producten slechts gebonden aan de producteigenschappen en adviezen zoals aangegeven door Rolan Keukens zelf. Gebruik van deze producten buiten het bestemde doeleinde zijn geheel voor eigen risico.
 4. Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of afhandeling direct te onderzoeken.

Afnemer controleert hierbij:

 • Of de verpakking, emballage en uitwendige staat in orde is.
 • Of de zaken betreft kwantiteit (bijv. aantallen en hoeveelheid) overeenkomen met hetgeen is overeengekomen. U dient de hoeveelheden aan de hand van de maatlijst te controleren bij ontvangst, deze is bijgesloten.
 • Of de zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen,
 • Of indien- deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de zaken.

Een en andere met inachtneming van hetgeen in artikel 3.1 is gesteld. Alle klachten dienen binnen 48 te geschieden via onze mail (info@rolankeukens.nl). Bij overschrijding vervallen de rechten van de afnemer.

 1. Indien de afnemer tijdig bezwaar maakt, blijft diens verplichting tot betaling en afname van de gedane bestelling bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Rolan Keukens worden geretourneerd.

 

Artikel 4. Bewerking van houtproduct

 1. Hout is een natuurproduct dat verkleurt onder Uv-licht en zon/daglicht.
 2. Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken als mede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door Rolan Keukens naar beste weten verstrekt. Dit op basis van de door afnemer verstrekte informatie.
 3. Als de keuken door de afnemer zelf geplaatst, bewerkt en/of afgewerkt, dan is dit op risico van de afnemer. De afnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

 

Artikel 5. Prijs en prijswijzigingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Op de website genoemde prijzen, instructies of aanbevelingen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • Deze het gevolg zijn van de wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 6. Levering, levertermijn en betaling
levering:

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien consument woonachtig is op een verdieping dient de levering voorafgaand te worden afgestemd met leverancier.
 4. De meubelstukken en andere houtproducten worden zo dicht mogelijk buiten bij de woning gebracht en dienen door de afnemer zelf naar binnen worden gebracht.
 5. Levering geschiedt *afhaal Veenendaal*, van het moment van afgifte is het risico van de te leveren zaken op de afnemer overgegaan. De partij onder wiens verantwoordelijkheid het vervoer plaatsvindt, dient er voor zorg te dragen dat de zaken altijd in gesloten wagens vervoerd worden.
 6. Rolan Keukens is gerechtigd om zonder opgave van redenen levering onder rembours te laten geschieden.
 7. De afnemer draagt op het afleveringsadres zorg voor de benodigde faciliteiten.
 8. De transportkosten worden berekend voor 1 levering, deelleveringen na verzoek van de afnemer worden aan de afnemer doorberekend.
 9. Voor levering van een meubelstuk dient de afnemer gecontroleerd te hebben om het meubelstuk geplaatst kan worden op de plek die de afnemer voor ogen heeft. Daarnaast dient de afnemer gemeten te hebben of het meubelstuk in de beoogde ruimte naar binnen past. Afmetingen kunnen worden opgevraagd.
 10. Werknemers van Rolan Keukens kunnen op verzoek van de afnemer helpen bij laden en lossen. Dit is echter geheel voor risico van de afnemer. Bij de diverse ingangen van de panden zijn hiervoor aansprakelijksheidsborden geplaatst.
 11. Rolan Keukens heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie van de afnemer (directiewisseling etc.) naar haar keuze de levering van de nog lopende orders onmiddellijk te staken of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent de afnemer Rolan Keukens bereiken. Voorts is Rolan Keukens niet gehouden tot levering, zolang de vorige leveringen, waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle betaald.

Levertermijn:

 1. De leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst is aangegaan en nadat alle gegevens die de afnemer dient aan te leveren (getekende bestelling en eventuele aanbetaling) door Rolan Keukens zijn ontvangen. Tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, zijn de door Rolan Keukens opgegeven termijn van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering heeft afnemer geen recht op een schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag door hem de ontvangst en betaling worden opgeschort. Indien geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan zal Rolan Keukens een redelijke termijn worden gegund om alsnog te leveren. De redelijke termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van één maand. Bij overschrijding heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Rolan Keukens heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de afnemer aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. In het geval dat de afnemer weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten voor retourneren, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de afnemer. In geval van weiger tot afname zal Rolan Keukens niet eerder gehouden zijn de zaken af te leveren dan nadat de afnemer de overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip van de als gevolg van weigering tot afname door Rolan Keukens gemaakte kosten.

Betaling:

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan, op de naam van Rolan Keukens met het factuurnummer.
 2. Als het houtproduct af loods Veenendaal/Axel wordt opgehaald, dan is het mogelijk om het bedrag bij afhalen te voldoen per pin of contante betaling.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 7. Eigendomsonderhoud

 1. Rolan Keukens behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de afnemer afgeleverde goederen voor, totdat zijn vorderingen op de afnemer uit welke hoofde dan ook, geheel zijn voldaan.
 2. Zolang de eigendom der goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
 3. De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Rolan Keukens te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 4. De afnemer die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem afgeleverde goederen.
 5. Op het moment, dat de goederen of een gedeelte hiervan, verwerkt zijn en/of in aard zijn veranderd dan heeft Rolan Keukens het recht bij voorrang te worden betaald, met de opbrengsten van de mede uit het verwerkte ontstane producten.

 

Artikel 8. Gebruik en garantie

 1. Door veranderingen in temperatuur en vocht, kan er krimp en uitzetting ontstaan van de houtproducten. U kunt dit voortdurend bijhouden met een hygrometer. Luchtvochtigheid moet 60% zijn!! Houtkachel, ventilatiesystemen, directe zon en warmtebronnen vlakbij het houtproduct kunnen krimpscheuring geven. In drogere periodes en in de seizoenen dient de afnemer zelf zorg te dragen dat de relatieve luchtvochtigheid in de woning op peil is. Dit kan worden bereikt m.b.v. een luchtbevochtiger.
 2. Mocht er bij de afnemer een ventilatiesysteem (bijvoorbeeld airco of WTW) of vloerverwarming aanwezig zijn in de woning, dan is er sprake van extreem droge lucht. De afnemer dient de ruimte dan extra te bevochtigen met een luchtbevochtiger.
 3. Massief eikenhout is een natuurproduct en nooit 100% maatvast er kan door werking van het hout onder invloed van de omgeving een afwijking in de maatvoering voorkomen. Een afwijking tot max 4MM per 1000MM lengte is acceptabel en valt niet onder de garantie.
 4. Hout dat wordt gebruikt in uw houtproduct wordt gedroogd in een speciale kamer tot een houtvochtpercentage van 8-12%. Hout werkt onder invloed van temperatuur en vocht schommelingen. Mocht er schade ontstaan door werking van het hout, dan is Rolan Keukens gerechtigd het houtvochtpercentage te komen meten. Mocht er worden vastgesteld dat het vochtpercentage +2% hoger of -2% lager is dan deze waarden, mag er worden uitgegaan van externe invloeden op het vochtpercentage van het hout (te lage of te hoge relatieve luchtvochtigheid, stookgedrag, direct zonlicht, WTW-systemen, airco’s etc.) Rolan Keukens heeft noch controle, noch invloed kunnen uitoefenen op deze externe invloeden en draagt derhalve hierover geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 5. Kleine beschadigingen aan houten producten kunnen door de afnemer worden bijgewerkt met een reparatietube. Deze kunnen wij u kosteloos toesturen.
 6. De afnemer moet volgens de wet eventuele schade zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.
 7. De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door normale slijtage, in geval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik (bijv. het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld), in geval van onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/of onheil zoals brand- en waterschade, en indien zaken, zonder schriftelijke toestemming van de, door derden ondeskundig zijn gewijzigd of gerepareerd. Rolan Keukens wordt door de afnemer in de gelegenheid gesteld de verrichte reparatie op haar deskundigheid te beoordelen.
 8. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur etc. kunnen het recht op garantie beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, handelsgebruik of gebruiksschade.
 9. Bij sommige houtproducten is er sprake van verlijming. Wanneer er tot 1 jaar na levering geen schades zijn opgetreden t.a.v. de verlijming van het houtproduct mag er worden uitgegaan van het feit dat de verlijming correct is uitgevoerd. Schades t.a.v. de verlijming die na deze periode optreden moeten eveneens worden toegeschreven aan krachten die de oorzaak hebben in externe factoren (te lage of te hoge relatieve luchtvochtigheid, stookgedrag, direct zonlicht, WTW-systemen, airco’s etc.).
 10. Door het product te gebruiken verminderd, door de tijd, de waarde van het product. Bij schade en/of reclamatie zal daarom altijd een percentuele aftrek van de nieuwprijs plaatsen.
 11. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de geleverde producten, Boven op de wettelijke verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen ook schriftelijk een langere garantie duur afspreken. De 2 jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer. 
 12. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Rolan Keukens is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Deze oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn:
 • Ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijke verlies aan bouwvocht of stucen na nieuwbouw of verbouw.
 • Ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, cv-leidingen, vloerverwarming en haarden.
 • Een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin.
 1. Rolan Keukens is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die door de afnemer zelf zijn aangebracht, zoals afwerking op het houtproduct.
 2. Bescherming van muren, deuren, plinten, keuken, vensterbanken etc. dient door de afnemer voor bezorging en de werkzaamheden, worden aangebracht. Rolan Keukens is niet aansprakelijk voor de ontstane schade.
 3. Bij schade stelt de afnemer Rolan Keukens in gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens Rolan Keukens.
 4. Klachten over uitvoering van de overeenkomst door Rolan Keukens veroorzaakte schade aan afnemer en afnemers eigendommen moeten direct (uiterlijk binnen 48 uur) bij Rolan Keukens schriftelijk worden gemeld per email. Als na 48 uur na (op) levering geen melding door Rolan Keukens is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd, geïnstalleerd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.
 5. Mocht de afnemer van mening zijn dat kosten voor Rolan Keukens moeten worden gemaakt, dienen deze kosten altijd schriftelijk van tevoren worden aangevraagd. Rolan Keukens gaat alleen tot betaling van gemaakte kosten, waarna vooraf schriftelijke toestemming te hebben verleend en hiervoor facturen van derden kunnen worden overlegd. Rolan Keukens heeft altijd het recht om dit op een alternatieve manier te regelen.
 6. Bij vaststelling schade door derden mag dit alleen worden gedaan door een rechtbank erkende deskundige.

 

Artikel 10. Retour leveringen

 1. Voor aankopen in onze showroom, geldt in overleg met en na toestemming van Rolan Keukens retour leveringen plaatsvinden van voorraadgoederen. Speciale gemaakte houtopdrachten, speciale patronen, bewerkte meubelstukken (zoals bijvoorbeeld tafels en kasten), en in aard veranderde houtproducten (gezaagd, bewerkt etc.) worden nimmer retour genomen.
 2. De retour leveringen na aankoop in onze showroom dienen binnen 4 weken na afname te worden Deze dienen onbeschadigd (niet gezaagd/bewerkt), schoon en steeds vochtvrij en verwarmd opgeslagen geweest te zijn. Tevens dienen zij in originele verpakking te worden geretourneerd. Indien een retour levering niet aan de eisen voldoet, dan zal deze niet worden geaccepteerd.
 3. De retourzending vindt Franco plaats bij Rolan Keukens. De geretourneerde zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de afnemer.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Rolan Keukens welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Rolan Keukens kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, belemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht. In geval van overmacht is Rolan Keukens te zijner keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de afnemer Rolan Keukens daartoe schriftelijk aanmaant, is de Rolan Keukens gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.
 2. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 3. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren.

 

Artikel 11. Meerwerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk maken, komen voor rekening van de afnemer. Meerwerk zal naar billijkheid worden verrekend.

Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

 

Aanvullende informatie en voorwaarden

U hebt bij ons een keuken gekocht waarvoor nogmaals onze hartelijk dank.

 

 1. Iedere opdracht wordt commissiegewijs geproduceerd. D.w.z. dat de door u gekochte keuken speciaal voor u geproduceerd gaat worden. Daarom hebben we te maken met minimale levertijden.
 2. Een keuken kan pas definitief in productie genomen worden op het moment dat wij beschikken over de exacte maatvoeringen. Indien u heeft afgesproken dat wij de keuken nameten, vragen wij u ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk mogelijk is, d.w.z.: alle noodzakelijke muren, ramen, deuren etc zijn aanwezig.
 3. Wanneer noodzakelijk, kunt u tot en met  5 weken voor levering de afgesproken leverweek wijzigen naar een of meerdere weken later. Indien u dit wenst, neem dan altijd contact op met onze logistieke 

levering ertoe leiden dat u keuken langer dan 1 week in ons magazijn opgeslagen staat, berekenen wij opslagkosten. 

 • U betaalt direct het gehele orderbedrag
 • Wanneer wij de order niet kunnen leveren en de keuken komt retour, zal er een bedrag van € 250 berekend worden. Wanneer de keuken wel geleverd is maat niet gemonteerd kan worden, zal er een bedrag van € 250 berekend worden.
 1. Wij vragen u vriendelijk om op de tijd van levering en de dag van montage aanwezig te zijn om eventuele vragen van onze chauffeur en monteur te kunnen beantwoorden, om te tekenen voor een juiste aflevering en o de keuken na montage aan u te kunnen opleveren. Het is van belang dat de keukenruimte op het moment van levering droog en wind- en waterdicht is en dat de murenloodrecht en haaks zijn. We willen u vragen de vloer af te dekken zodat deze niet beschadigd raakt.  

 

Artikel 12. Maatwerk

Wanneer Rolan Keukens een maatwerk opdracht uit moet voeren is de klant verplicht 50% van het totale aankoopbedrag te betalen en de tweede termijn van 40% twee weken voor levering en de derde deel van 10% bij afleveren. Dit is exclusief eventuele verzend- en montagekosten. Bij maatwerk opdrachten kan de klant geen gebruikmaken van het herroepingsrecht. Wanneer de opdracht reeds in werking is gezet kan de klant de opdracht niet annuleren.

 

Artikel 13. Nederlands recht

 • Het Nederlands recht is op de koop van toepassing.
 • Privacy zal worden gevolgd via de AVG wet en is terug te lezen in onze privacyverklaring.

 

Artikel 14. Contactgegevens

Rolan Keukens b.v.

Kruisboog 2
3905 TG Veenendaal
+31 318 742 109 

info@rolankeukens.nl 

www.houtenkeuken.nl